Výzva na vykonanie deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, vydáva výzvu na vykonanie deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov) v termíne od 01.05.2018 do 31.05.2018 pre Mesto Trenčín, fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Trenčín za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Táto výzva je uverejnená na webovej stránke úradu www.ruvztn.sk, ina stránke mesta www.trencin.sk. Výzva sa týka  aj všetkých  bytových družstiev, bytových spoločenstiev, poľnohospodárskych družstiev, podnikov, prevádzok podnikania a organizácií, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkov bytov, domov a objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov.