Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie r. 2018

Vážení vlastníci, oznamujeme Vám, že  Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za r. 2018 spolu so Správou o činnosti  týkajúcej sa domu a s Prehľadom tvorby a čerpania fondu, prevádzky, údržby a opráv bude  doručované v termíne od 09.05.2019 do 31.05.2019.

Vyúčtovanie bude doručované v zalepených obálkach, pracovníkmi správcu: Vyúčtovanie nákladov s ceľkovou bilanciou  „preplatok“,  bude vhodené vlastníkovi do poštovej schránky, Vyúčtovanie nákladov s ceľkovou bilanciou „nedoplatok“,  bude odovzdané vlastníkovi  osobne na základe podpisu o prevzatí. resp. prostredníctvom Slovenskej pošty.

Námietky voči vyúčtovaniu možno uplatniť do 30.06.2019 a nemajú odkladný účinok na zaplatenie nedoplatku,ktorý je potrebné uhradiť do 30.06.2019. Nedoplatok je možné uhradiť na účet bytového domu: prevodným príkazom, vkladom v hotovosti v banke, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

Preplatok z Vyúčtovania nákladov bude poukázaný na účet vlastníka (viď. Vyúčtovanie nákladov –  Váš bankový účet) v termíne do 30.06.2019.

Týmto Vás žiadame o kontrolu Vášho bankového účtu.  Akúkoľvek zmenu čo najskôr hláste správcovi.