Vyúčtovanie nákladov spojené s užívaním bytu za obdobie r. 2019

Vážení vlastníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že i napriek vážnej situácii, ktorá vznikla z  dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacich  veľa  obmedzení, zákazov a viacero OČR našich  pracovníkov,   sme ako správca  Vášho bytového  domu  spravili všetko preto, aby Vám bolo  Vyúčtovanie nákladov spojené s užívaním bytu za obdobie r. 2019 spracované a doručené včas.

Týmto Vám oznamujeme, že:

  • Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie r. 2019
  • Správa o činnosti  správcu týkajúcej sa domu za rok 2019
  • Prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2019
  • Rozpočítanie nákladov za ÚK

budú doručované v termíne od 11. mája 2020 do 24. mája 2020 v zalepenej  obálke do poštovej schránky vlastníka bytu a nebytového priestoru príslušného bytového domu. Vyúčtovania  spolu s prílohami budú doručované pracovníkmi našej spoločnosti. V prípade, že máte u nás evidovanú inú korešpondenčnú adresu, ako je adresa bytového domu, bude Vám Vyúčtovanie doručené poštou. Poštou bude doručené aj Vyúčtovanie vlastníkom, ktorí nemajú menovkou označenú svoju poštovú schránku.

Námietky voči Vyúčtovaniu môžete uplatniť najneskôr do 30.06.2020 na tel. čísle  alebo mail.adrese uvedenej na zadnej strane Vyúčtovania. Vykázaný nedoplatok prosím uhraďte v termíne do 30.06.2020 na bežný účet bytového domu s uvedením variabilného symbolu Vášho bytu, uvedeného na vyúčtovaní ako „VS“.

Preplatok bude poukázaný na nami evidovaný  účet  vlastníka v termíne do 30.06.2020. Týmto Vás žiadame o kontrolu Vašich účtov, ktoré sú na Vyúčtovaní uvedené ako „Váš bankový účet“. V prípade, že požadujete zaslať preplatok na iný, ako nami evidovaný účet, je potrebné zaslať na mail. adresu uvedenú na zadnej strane Vyúčtovania krátku písomnú žiadosť.