Cena tepla

Oznámenie o cene tepla na rok 2018

Vážení odberatelia,
aj v roku 2018 sa budeme ako obchodní partneri stretávať pri dodávke tepla a teplej vody. Dúfame, že s našimi službami ako aj prístupom a v neposlednom rade cenou tepla prispejeme k vzájomnej spokojnosti. Výroba a rozvod tepelnej energie patria medzi regulované odvetvia. Cena tepla je v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov regulovaná, čo v praxi znamená, že si ju výrobca nemôže stanoviť sám.


Schválená maximálna cena tepla pre rok 2018 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví je:

variabilná zložka nákladov0,0440 EUR / kWh bez DPH
fixná zložka nákladov216,5605 EUR / kW  bez DPH


Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o., bude v roku 2018 za dodávku tepla na ÚK a prípravu TÚV fakturovať ceny vo výške:

variabilná zložka nákladov0,0440 EUR / kWh bez DPH
fixná zložka nákladov199,90 EUR / kW bez DPH

Dodávateľ tepla môže v priebehu roka 2018 fakturovanú cenu znížiť alebo zvýšiť, pritom však musí dodržať maximálnu výšku variabilnej a fixnej zložky.