Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. vznikla 01.04.2016 a to rozdelením pôvodnej spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o. na dve samostatné spoločnosti – Služby pre bývanie, s.r.o. a Výroba tepla s.r.o. V súčasnosti spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej vody v prevažnej časti mesta Trenčín. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda (TÚV) sa dodáva do vyše 11 tisíc bytov. Okrem toho je zabezpečovaná dodávka tepla na ÚK a TÚV podnikateľským subjektom do nebytových priestorov ako aj škôlkam, školám a iným subjektom.

Vďaka systémovému prístupu, komplexnej a koncepčnej činnosti manažmentu sa vytvorili ekonomické, technické a organizačné podmienky pre transformáciu tepelného hospodárstva na efektívne a ekologické hospodárstvo. Základnou požiadavkou bolo vytvoriť moderný, a prevádzkovo spoľahlivý stav strojnotechnologického zariadenia kotolní, tepelných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla. Nedeliteľnou súčasťou tejto požiadavky bolo vytvoriť podmienky pre meranie a fakturáciu vyrobeného tepla a TÚV. V súčasných ekonomických podmienkach sa naša spoločnosť orientuje na využitie obnoviteľných zdrojov energie.