Výkon správy

Správa BD sa môže vykonávať aj prostredníctvom Zmluvy o výkone správy. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú so správcovskou poločnosťou Zmluvu o výkone správy, účelom ktorej je správa bytového domu. Správa domu je obstaranie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome: prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Práva a povinnosti správcu sú obsiahnuté v Zákone č.182/1993 Z.z. v platnom znení o vlastníctve bytov a NP.

Služby obsiahnuté v poplatku za správu bytového domu

Ekonomické služby

 • Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Zriadenie a vedenie bežného účtu pre bytový dom, na ktorom sa vedú všetky príjmy a výdaje týkajúce sa bytového domu ako aj fondu prevádzky, údržby a opráv (všetky úhrady sú realizované prostredníctvom elektronického bankovníctva).
 • Vedenie bežného účtu je bez bankových poplatkov
 • Majiteľom bežného účtu sú vlastníci bytov a NP príslušného bytového domu
 • Vedenie pokladne
 • Evidencia a prehľadné sledovanie zálohových platieb a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Na základe ročných množstiev a cien energií každoročné  prehodnotenie mesačných zálohových platieb vlastníkov bytov a NP
 • Evidencia a kontrola faktúr (- vecná správnosť, – súlad so zákonom, – zmluvná cena), vystavenie prevodných príkazov resp. úhrada faktúr prostredníctvom internetbankingu, zabezpečenie kontaktu s príslušnou bankou
 • Plánovanie tvorby a čerpanie fondu prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu, prehľadné sledovanie
 • V termíne do 31.5. príslušného roka spracovanie a doručenie všetkým vlastníkom
 • Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu,
 • porovnanie s uhradenými zálohami
 • spracovanie správy o činnosti bytového domu
 • vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu
 • Kompletné spracovanie príslušnej mzdovej agendy (- spracovanie podkladov pre vyplatenie odmien pre osoby, ktoré si vlastníci odsúhlasia, – výkazov a prehľadov pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, daňový úrad)
 • Uzatvorenie zmlúv na služby spojené s prevádzkou bytového domu
  • dodávka tepla a teplej vody
  • dodávka elektrickej energie v spoločných častiach
  • dodávka studenej vody
  • prevádzka výťahu
  • odvod odpadových vôd a iné

Technické služby

 • Kontrola technického stavu bytového domu fyzickou prehliadkou spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu
 • Vypracovanie Ročného plánu opráv a údržby bytového domu
 • Zabezpečovanie opráv a údržby spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu
 • Zabezpečenie cenových ponúk od dodávateľských firiem na opravy a rekonštrukcie spoločných častí a zariadení domu
 • Vypracovanie harmonogramu revízií bleskozvodov, komínov, elektrických, plynových a zdvíhacích zariadení, kontrola hasiacich prístrojov v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi a zabezpečenie ich realizácie
 • Zabezpečenie odstránenia závad zistených po odborných prehliadkach a revíziách
 • Poskytnutie a zabezpečenie opráv v bytoch vlastníkov pri vodoinštalaterských, plynárenských, stolárenských či ektroinštalačných prácach.

Právne služby

 • Spracovanie kompletnej agendy dlžníkov (- zasielanie upomienok, výziev, – podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu)
 • Realizovanie úkonov súvisiacich so súdnym a exekučným vymáhaním nedoplatkov
 • Zastupovanie vlastníkov bytov a NP pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu, NP.
 • Príprava a kontrola zmlúv potrebných k realizácií investičných zámerov bytového domu
 • Právna a poradenská činnosť
 • Pomoc pri riešení problémových susedských vzťahov

Ostatné služby

 • Organizovanie a vedenie schôdze vlastníkov bytov a NP podľa potreby (najmenej však 1x ročne), spracovanie zápisnice, uznesenia, v prípade potreby príprava a spracovanie písomného hlasovania
 • Emailová komunikácia so všetkými vlastníkmi bytového domu (- zasielanie pozvánok na schôdzu, – uznesenia zo schôdze, – aktuálne oznamy týkajúce sa bytového domu, – oznamy o plánovaných odstávkach)
 • Zabezpečenie exkluzívneho poistenia bytového domu prostredníctvom Rámcovej poistnej zmluvy s poisťovňou Allianz
 • Sprostredkovanie dodávky zemného plynu do domovej kotolne, za ekonomicky výhodných podmienok od spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o.
 • Sprostredkovanie dodávky elektrickej energie do bytového domu, za ekonomicky výhodných podmienok od spoločnosti ZSE Energia, a.s.
 • Zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení bytového domu prostredníctvom dodávateľskej firmy
 • Zabezpečenie letnej a zimnej údržby

Služby nad rámec poplatku za správu bytového domu a domovej kotolne

 • Používanie webového portálu Po schodoch, ktorý sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Vlastník si po prihlásení môže prezerať vyúčtovanie, predpisy, platby, oznamy a pod. týkajúce sa jeho bytu alebo bytového domu
 • Zvýhodnené poskytovanie komerčného úveru v UniCredit Bank a ČSOB za účelom krytia finančne náročných akcií, súvisiacich so skvalitnením bývania a znižovaním prevádzkových nákladov domu
 • Vybavovanie dotácií z Ministerstva výstavby a RR SR, úveru zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovania
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre bytové domy v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
 • Výmena a montáž bytových vodomerov pracovníkmi našej spoločnosti

Naša pridaná hodnota

 • Široký kolektív odborne spôsobilých a vyškolených technikov, ekonómov, špecialistov na oblasť stavebnej činnosti, vyhradených technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, ochrany osobných údajov
 • Viacerí pracovníci sú držiteľmi Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho program Správa bytového fondu na Slovensku – AINOVA
 • Bezplatné poskytovanie služobných mobilných telefónov pre zástupcov BD
 • Aktívna účasť na legislatívnom procese cestou pripomienkového návrhu, ako i priama účasť cez stavovské združenia na tvorbe legislatívnych noriem
 • Vďaka členstvu v stavovských združeniach ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)  a SZVT  (Slovenský zväz výrobcov tepla ) disponujeme lepšími východiskovými podmienkami pri rokovaniach s obchodnými partnermi, s dodávateľmi energií, ako aj poskytovateľmi iných služieb  (telekomunikačné služby, poistenie, komerčné úvery)
 • Organizovanie  správcovských a odborno – technických seminárov reflektujúcich aktuálne témy
 • Organizovanie školení k legislatívnym zmenám
 • Distribúcia firemného časopisu Spravodaj prinášajúceho aktuálne informácie z oblasti správy bytových domov