SVB

SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV – SVB

Spoločenstvo je právnická osoba, zriadená v zmysle  Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov   a to za účelom výkonu správy bytového domu. Spoločenstvo spravuje  spoločné časti domu a spoločné zariadenia, nebytové priestory,  ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. V mene spoločenstva koná predseda, ktorý zároveň riadi jeho činnosť.

Služby pre bývanie, s.r.o. vykonávajú na základe Mandátnej zmluvy niektoré, predovšetkým ekonomické činnosti súvisiace s výkonom správy bytového domu. Uzatvorenie Mandátnej zmluvy nie je dvojitým výkonom správy.

Služby obsiahnuté v poplatku za mandát

Ekonomické služby

 • Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Vedenie bežného účtu zriadeného SVB (možnosť elektronického bankovníctva)
 • Vedenie pokladne
 • Sledovanie nákladov SVB spojených s užívaním bytov a NP
 • Evidencia a kontrola faktúr (-vecná správnosť, – súlad so zákonom, – zmluvná cena) vystavenie prevodných príkazov resp. úhrada faktúr prostredníctvom internetbanking, zabezpečenie kontaktu s príslušnou bankou
 • Evidencia a prehľadné sledovanie zálohových platieb a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • V termíne do 31.5. príslušného roka spracovanie Vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, ich porovnanie s uhradenými zálohami
 • Príprava podkladov pre výplatu preplatkov z Vyúčtovania
 • Vyhotovenie evidenčných listov pre úhrady za užívanie bytov a NP pre vlastníkov bytov a NP podľa potreby a požiadaviek mandanta
 • Samostatné a prehľadné sledovanie tvorby a čerpanie fondu opráv
 • Príprava podkladov na vyplatenie odmien a odvodov pre osoby, ktoré si vlastníci SVB schvália
 • Príprava výkazov pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, daňový úrad, spracovanie daňového priznania, príslušnej agendy  

Technické služby

 • Vypracovanie harmonogramu revízií bleskozvodov, komínov, elektrických, plynových a zdvíhacích zariadení, kontrola hasiacich prístrojov v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi a zabezpečenie ich realizácie podľa požiadaviek mandanta
 • Zabezepečenie predpísaných kontrol hasiacich prístrojov a zariadení vrátane ich revízií
 • Sledovanie harmonogramu výmeny pomerových meradiel na studenú a teplú úžitkovú vodu v bytoch a NP v dome
 • Zabezpečenie opráv a údržby spoločných častí, spoločných zariadení  a príslušenstva domu nezahrnutých do plánov v súlade s osobitnými predpismi, výlučne podľa pokynov mandanta  

Právne služby

 • Právna a poradenská činnosť
 • Spracovanie kompletnej agendy dlžníkov
 • Realizovanie úkonov súvisiacich so súdnym a exekučným vymáhaním nedoplatkov
 • Pomoc pri riešení problémových susedských vzťahov  

Ostatné služby

 • Emailová komunikácia s predsedom SVB
 • Zabezpečenie exkluzívneho poistenia bytového domu prostredníctvom Rámcovej poistnej zmluvy s poisťovňou Allianz
 • Sprostredkovanie dodávky zemného plynu do domovej kotolne, za ekonomicky výhodných podmienok od spoločnosti Stredoslovenská energetika a.s.
 • Sprostredkovanie dodávky elektrickej energie do bytového domu, za ekonomicky výhodných podmienok od spoločnosti ZSE Energia, a.s.
 • Zabezpečenie upratovania spoločných častí a zariadení bytového domu prostredníctvom dodávateľskej firmy

Služby nad rámec poplatku za správu bytového domu a domovej kotolne

 • Používanie webového portálu Po schodoch, ktorý sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Vlastník si po prihlásení môže prezerať vyúčtovanie, predpisy, platby, oznamy a pod. týkajúce sa jeho bytu alebo bytového domu
 •  Zvýhodnené poskytovanie komerčného úveru v UniCredit Bank a ČSOB za účelom krytia finančne náročných akcií, súvisiacich so skvalitnením bývania a znižovaním prevádzkových nákladov domu
 • Vybavovanie dotácií z Ministerstva výstavby a RR SR, úveru zo ŠFRB a Vládneho programu zatepľovani
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre bytové domy v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
 • Výmena a montáž bytových vodomerov pracovníkmi našej spoločnosti  

Naša pridaná hodnota

 • Široký kolektív odborne spôsobilých a vyškolených technikov, ekonómov, špecialistov na oblasť stavebnej činnosti, vyhradených technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, ochrany osobných údajov
 • Viacerí pracovníci sú držiteľmi Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho program Správa bytového fondu na Slovensku – AINOVA
 • Aktívna účasť na legislatívnom procese cestou pripomienkového návrhu, ako i priama účasť cez stavovské združenia na tvorbe legislatívnych noriem
 • Vďaka členstvu v stavovských združeniach ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)  a SZVT  (Slovenský zväz výrobcov tepla ) disponujeme lepšími východiskovými podmienkami pri rokovaniach s obchodnými partnermi, s dodávateľmi energií, ako aj poskytovateľmi iných služieb  (telekomunikačné služby, poistenie, komerčné úvery)
 • Organizovanie  správcovských a odborno – technických seminárov reflektujúcich aktuálne témy
 • Organizovanie školení k legislatívnym zmenám
 • Distribúcia firemného časopisu Spravodaj prinášajúceho aktuálne informácie z oblasti správy bytových domov