Správa domových kotolní

V rámci správy domovej kotolne zabezpečujeme nasledovné služby:

  • Riadenie a bezpečná obsluha prevádzky domovej kotolne
  • Zabezpečenie opráv a údržby zariadení domovej  kotolne
  • Zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení (OPaS VTZ), servis kotlov, kontroly komínov a ďalších právnych predpisov
  • Zabezpečenie odstránenia závad a nedostatkov zistených pri OPaS VTZ
  • Zabezpečenie povinností pri správe a obsluhe kotolne vyplývajúcich z platnej legislatívy voči orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy