Správa domových kotolní

V rámci správy domovej kotolne zabezpečujeme nasledovné služby:

  • Riadenie a bezpečná obsluha prevádzky domovej kotolne
  • Zabezpečenie opráv a údržby zariadení domovej  kotolne
  • Zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení (OPaS VTZ), servis kotlov, kontroly komínov a ďalších právnych predpisov
  • Zabezpečenie odstránenia závad a nedostatkov zistených pri OPaS VTZ
  • Zabezpečenie povinností pri správe a obsluhe kotolne vyplývajúcich z platnej legislatívy voči orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy 


Služby pre domové kotolne, s.r.o.

Krátka 7648, 911 01 Trenčín

www.spbtn.sk
Kontakt: 0940 510 370

email: k.durencova@spbtn.sk