GDPR

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

Prevádzkovateľ Služby pre bývanie, s.r.o. spracúva  osobné údaje dotknutej osoby (t.j. uchádzača o zamestnanie) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a na základe zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť Služby pre bývanie, s.r.o.

Spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Informačná povinnosť
Služby pre Váss.r.o.

Spoločnosť Služby pre Vás, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobnýchúdajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základe tohtoNariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č.18/2018 Z.z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „zákon č. 18/2018“).

Informačná povinnosť Služby pre upratovanie, s.r.o.

Spoločnosť Služby pre upratovanie,s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentua Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaníosobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základetohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č.18/2018 Z.z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „zákon č. 18/2018“).

Informačná povinnosť TTI-Energo, s.r.o.

Spoločnosť TTI-Energospol. s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s NariadenímEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchtoúdajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákonč.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Informačná povinnosť Výroba tepla, s.r.o.

Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Informačná povinnosť Služby pre domové kotolne, s.r.o.

Spoločnosť Služby predomové kotolne, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s NariadenímEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchtoúdajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákonč.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).

Informačná povinnosť Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o.

Spoločnosť Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s NariadenímEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchtoúdajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „GDPR“). Na základe tohto Nariadenia bol na Slovensku prijatý zákonč.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018“).