Odpočet bytových vodomerov teplej a studenej vody

Vážení vlastníci, oznamujeme Vám, že v dňoch:

27. 12. 2021 až 02. 01. 2022 

vykoná zástupca bytového domu odpočty studenej a teplej vody. 

Prosíme všetkých vlastníkov o sprístupnenie bytov a umožnenie vykonania týchto odpočtov.

Počas odpočtov bude zároveň vykonaná aktualizácia počtu osôb – osobomesiacov  v bytoch. 

Odpočty bytových vodomerov studenej a teplej vody  a osobomesiace sú podkladom k Vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu za r. 2021 a preto Vás žiadame, aby ste ich evidencii venovali náležitú pozornosť a správnosť údajov overili svojim podpisom.

V prípade, že nebudete vo vyššie uvedenom termíne zastihnuteľní, kontaktuje prosím zástupcu domu alebo odpočty studenej a teplej vody nám prosím oznámte:

• písomne na adrese: 
Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01  Trenčín, 

• alebo e-mailom:  odpocty@spbtn.sk  

Potrebné údaje: meno/priezvisko, ulica,  veľké popisné číslo domu, vchodu, číslo bytu, číslo merača a stavy meračov SV, TV, ÚK prípadne fotografiu meračov, počet osobomesiacov).

 ​​Odpočet meračov – návratka
  späť na Novinky