Výkon správy

Správca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá v zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov spravuje bytový dom. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú so správcom  písomnú  Zmluvu o výkone správy, účelom ktorej je správa bytového domu.

Správa domu je obstaranie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome: prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenie účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.  

Pri Výkone správy ponúkame nasledovné služby:

Ekonomické a administratívne služby

Technické služby

Naše samostatné technické pracovisko vykonáva a rieši tieto činnosti:

Právne služby

  späť na hlavnú stránku