Spoločenstvo vlastníkov bytov – ​SVB

Spoločenstvo je právnická osoba, zriadená v zmysle  Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a to za účelom výkonu správy bytového domu. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. V mene spoločenstva koná predseda, ktorý zároveň riadi jeho činnosť.
 
So Spoločenstvom vlastníkov bytov (ďalej len SVB) je uzatvorená Mandátna zmluva, v ktorej je presne špecifikovaný rozsah činností, ktoré ako Mandatár zabezpečujeme pre SVB. Poskytovanie týchto činností nie je dvojitým výkonom správy. 

Každému bytovému domu v Mandáte ​je pridelená účtovná referentka a tiež technická referentka, ​ktoré sú kontaktnou osobou pre predsedu SVB, resp. radu SVB a vlastníkov bytov.

Pre SVB ponúkame nasledovné služby:

Administratívne a ekonomické služby

Vykonávanie ekonomických činností a služieb v podvojnom účtovníctve a to:

Technické služby

Naše samostatné technické pracovisko vykonáva a rieši tieto činnosti:

Právne služby

  späť na hlavnú stránku