Jesenná deratizácia 2022

V týchto dňoch prebiehajú na území mesta Trenčín, resp. je potrebné zabezpečiť aj na bytových domoch povinné jesenné deratizácie vyplývajúce zo Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Deratizácie bude vykonávať aj mesto Trenčín, ktoré ju bude zabezpečovať na verejnej zeleni, stojiskách smetných nádob pod verejnou zeleňou a v objektoch v majetku Mesta Trenčín a to v období od 17. do 31. októbra 2022. V rovnakom čase bude zabezpečovať deratizáciu verejnej kanalizácie aj spoločnosť TVK a.s., Trenčín.

Zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch je možné hlásiť na Útvar stavebný a životného prostredia: enviro@trencin.sk, alebo tel. 032/6504418
 
Upozorňujeme rodičov malých detí, tiež majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v tomto čase zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu s návnadami.

  späť na ​Aktuality